0905 832 042
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Štúdium na strednej škole v zahraničí je jedna z najlepších skúseností, ktoré môžu študenti stredných škôl v ich veku zažiť.

Okrem zlepšnia a osvojenia si cudzieho jazyka si študenti vyskúšajú žiť v inej krajine a aké to je byť samostatným a zodpovedným. Vybudujú si veľa nových kontaktov a priateľstiev, spoznajú novú kultúru danej krajiny a samozrejme budú súčasťou zahraničného školského systému, ktorý ich naučí lepšiemu a efektívnejšiemu spôsobu vzdelávania.

Štúdium môže trvať školský pol rok, alebo celý školský rok. V krajinách ako Kanada, USA, Írsko a mnohých iných vedie školský systém študentov už od strednej školy k samostatnému rozhodnutiu sa pre predmety podľa ich vôle a zamerania – okrem povinných predmetov má študent na výber množstvo voliteľných predmetov. Úplná aklimatizácia a spojenie sa s krajinou a jej jazykom nespočíva len v návšteve školy, ale hlavne v živote v hosťovskej rodine, ktorá študenta berie ako člena rodiny.

Agentúra Aise Slovakia už do sveta vyslala niekoľko tisíc pokojných študentov, ktorí sa úspešne vrátili plní vedomostí, zážitkov, skúseností, a sebavedomia.

Štúdium je určené pre žiakov stredných škôl vo vekovom rozpätí 15 – 18 rokov. Na študijný program sa treba prihlásiť s ročným predstihom, čo znamená vyplniť prihlášku napríklad v prvom ročníku strednej školy, aby druhý ročník už mohli študenti absolvovať v zahraničí. Naše služby sú preto zamerané najmä na prvé a druhé ročníky stredných škôl, aby sa študenti, ktorí chcú maturovať na Slovensku, svoj štvrtý ročník absolvovali v domovskej krajine. Napriek tomu nie je vylúčené urobiť si maturitu aj v zahraničí a taktiež je možnosť stráviť prvý pol rok maturitného ročníka mimo Slovenska. Záleží na preferenciách a požiadavkách študenta.

Naša agentúra má spoluprácu s rôznymi krajinami sveta. Záleží len na požiadavkách a preferenciách študenta, alebo jeho rodičov, ktorý jazyk a ktorá krajina je mu sympatická, alebo má najväčší jazykový potenciál vo svete. V ponuke sú USA, Nemecko, Francúzsko, Kanada, Španielsko, Veľká Británia, Írsko, Brazília, Čína, Austrália, Nový Zéland a Rusko. Možnosťou je za jeden jazykový pobyt získať schopnosť plynule ovládať aj dva jazyky, ako napríklad v Kanade, kde môže žiak chodiť do francúzskej školy, ale mimo školy komunikuje s okolím anglicky.

Každá krajina má svojich lokálnych koordinátorov, ktorí sa počas celého pobytu starajú o bezproblémový priebeh školského roka študenta. Lokálni koordinátori sú zamestnancami spolupracujúcej organizácie s našou agentúrou Aise Slovakia v danej lokalite. Ich úlohou je kooperatívne a operatívne riešiť požiadavky študenta, odpovedať na otázky a pomáhať s možnými problémami. Samozrejmosťou je aj naša spolupráca a pomoc študentom počas celého roka.

Ihneď po príchode študenta do hosťujúcej krajiny je kontaktovaný miestnym koordinátorom spolupracujúcej agentúry, ktorý mu bude počas jeho pobytu neustále k dispozícii k riešeniu akýchkoľvek problémov. Zároveň ho bude pribežne informovať o aktivitách agentúry, výletoch a stretnutiach s inými zahraničnými študentmi konkrétnej agentúry v okolí. Študenti sú ubytovaní v hosťovských rodinách alebo na internátoch. Naše rozšírené programy ponúkajú študentom aj jedinečnú možnosť výberu, ktorú pri štandardných programoch nenájdete. Možnosti výberu je možná napríklad pri výbere lokality (distrikt), typu školy (súkromná, stredná) ako i možnosť výberu programu priamo na mieru študenta. Aby spolužitie s budúcou hosťovskou rodinou bolo čo najlepšie, nie organizácia prideľuje študentov rodinám, ale hosťovská rodina si vyberie študenta, o ktorom predpokladá, že si s ním bude rozumieť. V tejto rodine potom bude študent bezplatne bývať a stravovať sa. Najdôležitejšie pri umiestňovaní študenta do hosťovskej rodiny, je vzájomná sympatia, záujmy a porozumenie, lebo dobrá hosťovská rodina je 80% úspešného pobytu. Hosťovské rodiny sú veľmi priateľské a zahraničného študenta považujú za súčasť ich vlastnej rodiny. Dobrovoľnými hosťovskými rodinami sa ľudia zvyčajne stávajú z viacerých dôvodov, ale najčastejšie zo záujmu o inú kultúru - spoznanie niečoho pre nich netradičného, z lásky k deťom - tie ich im odrástli a chýba im ruch v dome, alebo len proste z dobrej vôle. Pokiaľ medzi rodinou a študentom nastanú problémy, rieši ich miestny zástupca agentúry (koordinátor) s našou samozrejmou asistenciou. Keď sa problémy nebudú dať vyriešiť, študent bude premiestnený do inej hosťovskej rodiny. Agentúry venujú maximálnu pozornosť výberu hosťovských rodín. Všetky hosťovské rodiny musia spĺňať morálne, psychologické i finančné kritériá. Niektoré rozšírené programy ponúkajú študentom možnosť výberu strednej školy prípadne aj rodiny, ktorá ponúka hosťovanie zahraničným študentom v blízkosti danej strednej školy. Poskytujeme aj možnosť takzvaného priameho umiestnenia študenta, kedy má študent svoju hosťovskú rodinu, v ktorej by chcel byť ubytovaný a naša spolupracujúca agentúra zabezpečí strednú školu v jej okolí. Takáto hosťovská rodina ale musí taktiež spĺňať všetky požadované kritéria, na to aby mohla hosťovať zahraničného študenta. V prípade, ak sa študent venuje určitému druhu športu, sme schopní umiestniť ho tak, aby sa mu mohol venovať aj počas štúdia v zahraničí, prípadne mu ponúknuť športové alebo záujmové štipendium. Všetky hosťovské rodiny si uvedomujú hodnotu takejto kultúrnej výmeny, ako aj pozitívny efekt, ktorý dokáže zahraničný študent vytvoriť na svoju komunitu.

Študenti sú umiestňované na školy štátne ako aj súkromné, podľa ich preferencií a možností lokálnych koordinátorov a agentúr s ktorými firma Aise Slovakia spolupracuje. Všetky ponúkané školy sú akreditované stredné školy a počet študentov, ktorých môžu ročne prijať je obmedzený, aby sa zabránilo stretnutiu viacerých zahraničných študentov z rovnakej krajiny na jednom mieste. Všetky školy vyučujú podľa platných učebných osnov danej krajiny. Súkromné školy však študentovi vo väčšej miere umožňujú individuálnu voľbu predmetov podľa jeho zamerania a v niektorých prípadoch poskytujú väčšiu pomoc v problematických oblastiach štúdia. Študenti väčšinou navštevujú ten ročník, ktorý by navštevovali, keby pokračovali na svojej škole na Slovensku. V ojedinelých prípadoch môže nastať situácia, že študentov zaradia aj do iného, väčšinou nižšieho ročníka, napríklad kvôli slabším jazykovým znalostiam. O zaradení nerozhoduje študent a ani naša agentúra, ale škola do ktorej bol študent prijatý.

Jazyková úroveň, ktorú škola požaduje sa mení v závislosti od krajiny a typu školy. Pre študenta je samozrejme prospešné, keď cestuje do zahraničia už s relatívne dobrými jazykovými znalosťami. Pre študentov, ktorí nemajú dostatočný jazykový základ, alebo si nie sú istí svojimi schopnosťami komunikovať v cudzom jazyku, väčšina škôl ponúka predškolské jazykové kurzy, ktoré sú buď zadarmo, alebo spoplatnené, závisí od školy. Naša agentúra Aise Slovakia zisťuje jazykové možnosti študenta ešte pred prihlásením sa na stredoškolský pobyt, preto ak študent požiadavky na jazykovú zdatnosť nespĺňa, môžeme mu odporučiť iný pobyt, alebo ponúknuť intenzívny jazykový kurz.

Dôležitým predpokladom úspešného absolvovania tohto typu programu je voľba samotného študenta. Študent by sa mal dobrovoľne rozhodnúť, či chce absolvovať takýto pobyt, nemalo by to byť rozhodnutie rodičov. V zahraničí sa bude od neho očakávať schopnosť samostatného rozhodovania a konania, pozitívny prístup a záujem o štúdium a mimoškolské aktivity, tolerancia a ochota sa zapájať do aktivít hosťovskej rodiny a schopnosť vysporiadať sa s možnými prekážkami a problémami.

Agentúry zabezpečia prijatie študenta na zahraničnú strednú školu v mieste bydliska, hosťovskej rodiny pre študenta. Školská dochádzka je povinná! V každej škole, kde sú umiestnení zahraniční študenti, je akademický poradca, ktorý im pomáha pri štúdiu, výbere predmetov a riešení prípadných problémov. V zahraničí je úplne bežné, že študenti sa obracajú na svojich študijných poradcov ak majú nejaké problémy. Vždy Vám radi poskytnú pomocnú roku, hlavne ak ste zahraničný študent. Školský rok sa začína v niektorých krajinách rovnako ako na Slovensku, začne sa v priebehu septembra a končí v priebehu júna, júla. V Austrálii a na Novom Zélande prebieha školský rok od februára do decembra. Taktiež nie je výnimočné, že škola nebude mať dva semestre, dva školské pol roky, ale bude mať trojsemestrálny systém výučby. Takýto systém je nastavený v Írsku a Veľkej Británii a taktiež v Austrálii. Všetky podrobnejšie informácie sa samozrejme dozviete od pracovníkov Aise Slovakia.

Študenti sú v zahraničí normálnymi dennými študentmi strednej školy, preto sú aj ich povinnosti voči štúdiu a škole rovnako prísne. Školská dochádzka ako i aktivita na hodinách je povinná. Študenti v zahraničí určite obdržia hodnotenie za daný školský rok alebo polrok v zahraničí. Každé takéto hodnotenie vydáva škola, ktorú študent navštevuje a nie spolupracujúca agentúra. Študentom nie je ale zaručené umiestnenie v rovnakom ročníku ako na Slovensku a zároveň sa úrovne jednotlivých tried a škôl môžu mierne odlišovať. Takisto je rôzne aj hodnotenie za predmety alebo ich akceptácia strednými školami na Slovensku. Všetky takéto rozdiely sú individuálne a závisia rovnako od domácej ako i hosťujúcej strednej školy. Jednotlivé školy, hlavne v Amerike a Kanade, ponúkajú svojim študentom viaceré úrovne predmetov v závislosti od veľkosti školy. Z našich dlhoročných skúseností vieme, že naši Slovanskí študenti bez problémov zvládajú aj tie najťažšie úrovne predmetov. Hodnotenie predmetov, ako aj ich uznanie na slovenskej škole závisí od konkrétnej školy a na osobitej dohode s riaditeľom konkrétnej strednej školy.

Prečo AISE Slovakia?

  • - Sme jednou z prvých agentúr, ktorá zahájila svoju činnosť už v roku 1993 na Slovensku a v roku 1990 v rámci Československa
  • - Sprostredkujeme kvalitné zdravotné a cestovné poistenie
  • - Zabezpečujeme letenky
  • - Poskytujeme plnú asistenciu pri vybavovaní víz
  • - Umožňujeme úhradu hlavného poplatku na splátky

Kontaktujte nás
AISE Slovakia Pšeničná 10,
82106 Bratislava
Slovensko

Mobil 1: 0905 832 042
Mobil 2: 0911 373 731 E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.